DOI: https://doi.org/10.18524/1810-4215.2015.28.70336

IDENTIFICATION OF GEOSTATIONARY SATELLITES BY THEIR PHOTOMETRIC AND DYNAMIC FEATURES, SOME PROBLEMS

P. P. Sukhov, K. P. Sukhov

Анотація


It is possible to identify certain characteristics of geostationary satellites by studying their photometry. This paper reviews some of the technical problems and methodologies concerning photometry of satellites, as well as their identification by photometric characteristics. The existing methods of identifying geostationary satellites using photometry are also summarized. The present Database of photometric and dynamic characteristics of the GSS, additional information, simplifying the input of the inverse problem  all this allows modern methods to identify unknown GSS with a probability up to 80%.

Ключові слова


geostationary satellite; GSS; photometrical features; identification; phase angle; effective reflective area; inverse problem

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Kiladze R.I., Sochilina A.S. Theory of motion of geostationary satellites, S. Petersburg, 2008, 10.

Sukhov P.P, Karpenko G.F., Epishev V.P., Motrunych I.I.: 2009/2010, Odessa Astron. Рubl., 22, 55.

Didenko A.V., Usol'tseva L.A.: 2002, Kosmicheskiye issledovaniya v Kazakhstane, Almaty: KazGosINTY, 355.

Didenko A.V., Usol'tseva L.A.: 2005, Pervyye Fesenkovskiye chteniya «Sovremennaya astrofizika: traditsii i perspektivy», Almaty, 75 (in Russian).

Didenko A.V., Usol'tseva L.A.: 2008, Izvestiya NAN RK, Seriya fiziko-matematicheskaya, 4, 96 (in Russian).

Yepishev V.P.:1983, Astrometriya i astrofizika AN SSSR, 89 (in Russian).

Karpenko G.F., Murnikov B.A., Sukhov P.P.: 2009/2010, Odessa Astron. Рubl., 22, 25.

Severnyy S.A., Smirnov M.A., Bagrov A.V.: 1986, Nauchnyye informatsii, 58, M., 103 (in Russian).

YepishevV.P., IsaakI.I., Motrunich I.I., Naybauer I.F., Novak E.I., Tsikavyy A.A.: 2005, Sbornik trudov. Okolozemnaya astronomiya, 267 (in Russian).

Murtazov A.K. Ekologiya okolozemnogo kosmicheskogo prostranstva, M.: FIZMATLIT, 2004; MAIK «Nauka / Interperiodika», 304 p. (in Russian).

Kuryshev V.I., Murtazov A.K.: 1985, Nablyudeniya iskustvennykh nebesnykh tel, 28 (in Russian).

Didenko A.V., Usoltzeva. L.A.: 2001, Transaction of the KAU, 2, 83.

Didenko A.V., Usol'tseva L.A.: 2007, Izvestiya NAN RK, Seriya fiziko-matematicheskaya, 4, 18 (in Russian).

Smirnov M.A. Fotometricheskiye nablyudeniya iskustvennykh nebesnykh tel //Diss. na Soiskaniye uchenoy stepeni doktora fiz.-mat. Nauk, Moskva, 1994, 163 p. (in Russian).

Bagrov A.V. Okolozemnaya astronomiya: issledovaniye iskustvennykh i yestestvennykh nebesnet tel v okolozemnom kosmicheskom prostranstve //Diss. na Soiskaniye uchenoy stepeni doktora fiz.-mat. Nauk, Moskva, 2002, 98-106 (in Russian).

Korobko A.A., Dobrovolsky A.V., Medvedev Y.A., et al.: 1999, in Proc. Gamov memorial international conference, Odessa, August 16-22, 122.

Yepishev V.P., Karpenko G.F., Sukhov P.P., Klabukova A.V., Volkov S.K.: 2009, Okolozemnaya astronomiya. Sbornik trudov konferentsii, Kazan', 22-26 Aug., M.: GEOS, 2010, 87 (in Russian).

Nishimoto D., Kissel K.E., Africano J.L., Lambert J.V., Kervin P.W.: 1993, in: Proc. of the 1993 Space Surveillance Workshop. Project Report STK-206, Vol. 1 //Ed. R.W.Miller & R.Sridharan, Lincoln Laboratory Massachusetts Institute of Technology, F19628-90-C-0002, p. 1-10.

Africano J., Kervin P., Sydney P., Hamada K., Soo Hoo V., Nishimoto D.: 2001, in: Proc. of the Third European Conference on Space Debris, 19-21 March 2001, Darmstadt, Germany //Ed. Huguette Sawaya-Lacoste. ESA SP- 473, Vol.1, Noordwijk, Netherlands: ESA Publications Division, p. 107-112.
Copyright (c) 2015 Odessa Astronomical Publications

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.