Редакційний штат

Associate Editor

 1. Kovtyukh Valery V. Kovtyukh, Odessa I.I.Mechnikov National University

Editor

 1. Nikolay I. Koshkin, Odessa I.I.Mechnikov National University, Україна
 2. Alex Aleksandr I. Zhuk, Odessa I.I.Mechnikov National University, Україна
 3. Yakiv Yakiv V. Pavlenko, Main Astronomical Observatory, National Academy of Sciences of Ukraine, Україна
 4. Nariman Nariman Ismailov, Tusi Shamakha Astrophysical Observatory of National Academy of Sciences of Azerbaijan, Азербайджан
 5. David David G. Turner, Department of Astronomy and Physics, Saint Mary's University, Halifax, Канада
 6. Kovtyukh Valery V. Kovtyukh, Odessa I.I.Mechnikov National University
 7. Mishenina Tamara V. Mishenina, Odessa I.I.Mechnikov National University, Україна
 8. Andronov Ivan L. Andronov, Department of Mathematics, Physics, and Astronomy, Odessa National Maritime University, Україна
 9. Bazyey Olexandr A. Bazey, Odessa I.I.Mechnikov National University
 10. Kudzej Igor Kudzej, Vihorlat Astronomical Observatory, Словаччина
 11. Bogdan Bogdan S. Novosyadlyj, Astronomical observatory of Lviv Ivan Franko National University
 12. Oleg Oleg M. Ulyanov, Institute of Radio Astronomy, National Academy of Sciences of Ukraine, Україна
 13. Bogdan Wszolek, Jan Dlugosz Academy, Czestochowa