DOI: https://doi.org/10.18524/1810-4215.2015.28.70142

THE QUANTITY AND QUALITY OF OBSERVATIONAL NIGHTS MONITORED WITH USING THE ASTRONOMICAL INSTRUMENTS AT THE SUBURBAN OBSERVATION STATIONS OF ASTRONOMICAL OBSERVATORY OF ODESSA NATIONAL UNIVERSITY

S. G. Kashuba, Yu. M. Gorbanev, S. M. Andrievsky, V. I. Marsakova, V. V. Troianskyi

Анотація


The Astronomical Observatory of Odessa National University named after I.I. Mechnikov is one of the four astronomical observatories which exist in classical universities.

The Observatory has a main office in the T.G. Shevchenko Park that located near historical center of Odessa. The Observatory also has several observation stations: in the Odessa suburb Mayaki and Kryzhanovka villages.


Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Vavilova I.B., Pakulyak L.K., Shlyapnikov A.A., Protsyuk Yu.I., Savanevich V.E., Andronov I.L. Andruk V.N., Kondrashova N.N., Baklanov A.V., Golovin A.V., Fedorov P.N., Akhmetov V.S., Isak I.I., Mazhaev A.E., Golovnya V.V., Virun N.V., Zolotukhina A.V., Kazantseva L.V., Virnina N.A., Breus V.V., Кashuba S.G., Chinarova L.L., Kudashkina L.S., Epishev V.P.: Kinematics and Physics of Celestial Bodies, 28(2), 85.

Andrievsky S.M., Molotov I.E., Fashchevsky N.N., Podlesnyak S.V., Zhukov V.V., Kouprianov V.V., Kashuba S.G., Kashuba V.I., Mel'nichenko V.F., Gorbanev Yu.M.: 2013, Odessa Astron. Publ., 26, 6.

Gorbanev Y.M.: 2009, Odessa Astron. Publ., 22, 60.
Copyright (c) 2015 Odessa Astronomical Publications

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.