ПЛАВЛЕННЯ АДРОНІВ, КИПІННЯ КВАРКІВ І ГЛЮОНІВ

Автор(и)

  • Іштван Саньї Дослідницький центр фізики Вігнера, Hungary
  • Тамаш Біро Дослідницький центр фізики Вігнера, Hungary
  • Ласло Єнковський Інститут теоретичної фізики імені М. М. Боголюбова, Ukraine
  • Владислав Лібов Інститут теоретичної фізики імені М. М. Боголюбова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/1810-4215.2023.36.289969

Ключові слова:

адрони, резонанси, спектр Хагедорна, траєкторiї Редже, кварки, глюони

Анотація

В роботi проведено аналiз адронних спектрiв (розподiл Хагедорна) з акцентом на можливiсть насичення адронних станiв та переходом їх до “варева” (супу) з кваркiв та глюонiв. Основнi результати даної роботи такi:
1) дослiджено спектр мезонiв та барiонiв в областi великих мас;
2) з’ясована роль критичної температури в статистичнiй моделi Хагедорна;
3) проаналiзованi наслiдки конечностi спектра Хагедорна;
4) дана статистична iнтерпретацiя фазового переходу вiд адронiв до кваркiв та глюонiв в термiнах рiвняння стану. Унiкальною рисою отриманого рiвняння стану є наявнiсть в ньому вiд’ємної температури та переохолодження речовини.
В бiльшостi вiдомих теорiй та моделей траєкторiї Редже є лiнiйнi та реальнi функцiї, що не допускає застосування їх для реальних резонансiв. Результати попереднiх аналiзiв в цьому напрямку нами розширено завдяки застосуванню нелiнiйних комплексних траєкторiй Редже, в яких зростання реальної частини є обмежений, що пiдтверджує насичення процесу народження резонансiв з великими масами. Приведенi конкретнi моделi таких траєкторiй, а саме: траєкторiї з кореневими порогами та такi, що слiдують з дисперсiйних спiввiдношень. Параметри приведених моделей траєкторiй Редже верифiковано за допомогою порiвняння з експериментальними даними про мезоннi та барiоннiрезонанси. В цiлому, робота є внеском в дослiдження одної з важливих та загадкових проблем фiзики високих енергiй – конфайнменту кваркiв та глюонiв на прикладi переходу важких адронних резонансiв в новий агрегатний стан речовини, можливо – кварк-глюонну плазму, властивостi якої ще до кiнця не з’ясовано.

Посилання

Boyko V. G., Jenkovszky L. L., Sysoev V. M.: 1990, Z. Phys. C, 45, 607.

Burakowsky L. and Horowitz L. P.: 1997, Nucl. Phys. A, 614, 373.

Hagedorn, R.: 1965, Nuovo Cim. Suppl., 3, 147.

Shuryak E. V.: 1980, Phys. Rep., 61, 71.

Szanyi István et al.: 2023, Phys. Rev. C, 107, 024904.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-04

Номер

Розділ

Космологія, гравітація, фізика астрочастинок, фізика високих енергій