ON THE SPECTROPHOTOMETRIC STAR CATALOGUE

A. V. Dragunova, V. F. Karamysh, N. S. Komarov

Анотація


The data on energy distributions in spectra of 555 stars are reduced to one system and averaged. The results of stellar spectrophotometry are used which have been obtained at astronomical institutions in Moscow (Sternberg Astronomical Institute), S.-Petersburg (Main AO RAS), Alma - Ata (Astrophysical Institute), Crimea (Simpheropol State University, CrAO), Odessa (OAO) during 25 recent years. For only 180 stars the scatter of individual data (of catalogues) does not exceed 10in all the considered wavelength range (320-1080 nm) for B - M spectral types.

Ключові слова


Stars; fundamental parameters; energy distribution; Catalogs

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Alexeyev N.L., Alexeyeva G.A, Arkharov A. A., Belyayev Yu.A., Boyarchuk A.A., Boyar-chuk M.E., Calkin V.D., Galkina T.S-, Demidova A.N., Kamionko L.A., Kulagin E.S., Neshpor Yu.L, Novikov V.B., Novikov V.V., Novopashenny V.B., Pakhomov V.P., Polozhentseva T.A., Pronik V.I., Ruban E.V., Chistyakov Yu.N., Shchegolev D.E., Yakomo A.A.: 1978, Results of the astro-physical expedition of the USSR Academy of sciences to Chile (1971-1973)., Trudy GAO in Pulkovo, 83, 3

Alexeyev N.L., Alexeyeva G.A., Arkharov A.A., Belyayev Yu.A., Bogoroditskaya N.V., Hagen-Torn E.I., Galkin V.D., Zhukova L.N., Kamionko L.A., Novikov V.V., Novopashenny V.B., Pakhomov V.P., Polozhentseva T.A., Ruban E.V., Chistyakov Yu.N.: 1984, The energy distribution in bright star spectra near IR- range, Izvestiya GAO in Pulkovo, 202, 71

Alexeyeva G.A., Arkharov A.A., Belyaev Yu.A., Bogoroditskaya N.V., Hagen-Torn E.I., Galkin V.D., Zhukova L.N., Kamionko L.A., Kurmayeva A.H., Nikanorova I.N., Novikov V.V., Pakhomov V.P., Polozhentseva T.A., Ruban E.V., Salnikov I.B., Sokolov N.A., Chistyakov Yu.N., Shchegolev D.E.: 1988, Catalogue of absolute energy distribution in star spectra in the region 3100-10800 A, Preprint VINITI, 7021-D88, 39pp.

Burnashov V.I.: 1982, Private communication.

Glushkova E.A., Tereshchenko V.M., Kharitonov A.V., Shityuk I.S.: 1988, Spectrophotometry of stars in Cygnus. Prepr. VINITI, 3736-D88, 44pp.

Glushneva I.N., Voloshina I.B., Doroshenko V.T., Mossakovskaya L.V., Ovchinnikov S.L., Khruzina T.S.: 1984, Energy distribution data in the spectra of 72 stars in the region 3200-7600 A, Trudy GAISH, 54, 3

Kharitonov A.V., Tereshchenko V.M., Knyazeva L.N.: 1978, The compound spectrophotometric catalogue of stars, (in Russian), Alma-Ata, Nauka, 198pp.

Kharitonov A.V., Tereshchenko V.M., Knyazeva L.N.: 1988, The spectrophotometric catalogue of stars, (in Russian), Alma-Ata, Nauka, 478pp.

Kolotilov E.A., Glushneva I.N., Voloshina I. B., Novikova M.F., Fetisova T.S., Shenavrin V.I., Mossakovskaya L.V., Doroshenko V.T.: 1980, The energy distribution for 15 stars in the spectral region λ λ 3200-10800 A. Soobshchenia GAISH, 219, 3

Komarov N.S., Karamysh V.F., Pozigun V.A.: 1978, Spectrophotometry standards. The absolute energy distribution in spectra of 5 stars, Astron.Zhurn., 55, 1208

Komarov N.S., Pozigun V.A., Belik S.L, Dragunova A.V., Gopka V.F., Zakozhurnikova, N.N.Kantsen L.E., Karamysh V.F., Mishenina T.V., Orlova L.F., Pereverzentsev A.F., Russo T.A., Cherkass A.G.: 1983, The spectrophotometry of stars in the region λ λX 550-900nm, Kiev, Naukova Dumka, 312pp.

Shenavrin V.I., Glushneva I.N., Shenavrina L.S.: 1989, Spectrophotometry of 48 stars at the infrared range (6000 ~ 10800 A). Trudy GA1SH, 61, 272

Tereshchenko V.M., Glushkova E.A.: 1987, Energy distribution in the spectra of 60 stars - the second standards of WBVR-system. Prtpr. VINITI, 6055-B87, 44pp.

Tereshchenko V.M., Glushkova E.A.: 1987, The repeated spectrophotometry of 128 stars. Prepr.VINITI, 7397-B87, 73pp.

Terez E.I.: 1987, Spectrophotometry standards., Prepr.VINITI, 3633-B87, 29pp.

Voloshina LB., Glushneva I.N., Doroshenko V.T., Kolotilov E.A., Mossakovskaya L.V., Ovchinnikov S.L., Fetisova T.S.: 1982, The spectrophotometry of bright stars (in Russian) Moscow, Nauka, 256pp.

Voloshina I.B., Glushneva I.N., Khruzina T.S.: 1982, Energy distribution in bright star spectra in the region λ λ 3200-10800 A. Trudy GAISH, 52, 182

Voloshina LB., Glushneva I.N., Doroshenko V.T., Mossakovskaya L.V., Ovchinnikov S.L., Khruzina T.S.: 1983, Energy distribution in the spectra of 60 stars in the region 3200-7600 A., Trudy GAISH, 53, 50

Voloshina I.B., Glushneva I.N., Shenavrin V.I.: 1983, The energy distribution in spectra of 50 stars in region 3200-10800 A. Trudy GAISH, 55, 84.
DOI: https://doi.org/10.18524/1810-4215.1994.7.105733

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Odessa Astronomical Publications

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.